Hilversum 100  - 100% duurzaam in 2050
Het netwerk van duurzame doeners

Albin Hunia

Bioloog en adviseur

Ik wil mij de komende tijd inzetten voor meer biodiversiteit in/om de ‘stad Hilversum’. Opgeleid als bioloog, jarenlang betrokken bij planvorming voor landbouw en natuurontwikkeling in het landelijk gebied en nu voor RVO actief als EU Interreg ‘national contact punt’ adviseur voor transnationale samenwerkingprojecten.

Ik hoop kennis en ervaringen te mobiliseren (en pleitbezorger te kunnen worden) waarmee échte biodiversiteitswinst mogelijk is, vooral in de bebouwde omgeving. Vooral de uitdagingen voor klimaatadaptatie (wateropvang, droogtestress), het creëren van een ‘groene’ leefomgeving, en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (zonder de laatste nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen kwijt te raken) zijn zowel bedreiging als kans voor biodiversiteit.

Ik breng nog weinig concrete expertise in! Wel zou ik in staat moeten zijn om de verschillende aspecten (expertise, proces, beleid, communicatie) samen met anderen aan elkaar te knopen.

website: sbddesign.nl